Главная День Год Составить Пасхалия Месяцеслов Поиск Настройки Справка In english
Православный календарь -» Месяцеслов Типикона

Сегодня Завтра Предыдущий день Следующий день

Пятница, 18 Января 2019 года (5 Января 2019 по ст.ст.)
Седмица 34-я по Пятидесятнице, Глас осьмый

_е~. Предпра'зднство просвjьще'нiя: И= ст~ы'хъ мч~нкъ, fеопе'мта и= fеw'ны : И= прп\дбныя сv"гклитiкi'и.

Стiхи^ры мч~нкwвъ г~, гла'съ д~. Подо'бенъ: JА='кw до'бля: прп\дбныя г~, гла'съ а~. Подо'бенъ: Нб\сныхъ чинw'въ: Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства, гла'съ s~: Гото'вися i=_орда'не рjько`: На стiхо'внjь стiхи^ры предпра'зднства, гла'съ s~: Подо'бенъ: Тридне'венъ, съ припjь'вы. Сла'ва, и= ны'нjь, гла'съ s~: Да возра'дуется пусты'ня i=_орда'нова:

Тропа'рь предпра'зднства, гла'съ д~:

Возвраща'шеся и=ногда` i=_орда'нъ рjька` ми'лwтiю _е=лiссе'овою, возне'сшуся и=лiи`, и= раздjьля'хуся во'ды сю'ду и= сю'ду, и= бы'сть _е=му` су'хъ пу'ть, и='же мо'крый, во w='бразъ вои'стинну кр~ще'нiя, и='мже мы` теку'щее житiя` прехо'димъ ше'ствiе: хр\сто'съ jа=ви'ся во i=_орда'нjь w=ст~и'ти во'ды.

На повече'рiи, канw'нъ пое'мъ по предпи'санному. На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь предпра'зднства, три'жды. По каfi'смахъ сjьда'льны предпра'зднства: и= чте'нiе. Канw'нъ предпра'зднства, со i=рмосо'мъ на s~: и= мч~нкwвъ на д~, гла'съ з~: и= прп\дбныя на д~. гла'съ в~. По г~-й пjь'сни,

Конда'къ, гла'съ в~. Подо'бенъ: Вы'шнихъ и=щя`:

Всjь'хъ, хр\сте`, бл~гоутро'бнjь w\те'мляй прегрjьше'нiй мно'жество, мл\сти ра'ди безмjь'рныя, i=_орда'нскими вода'ми кр\сти'тися гряде'ши jа='кw чл~вjь'къ, _о=де'ждею мя` w=дjьва'я, сла'вы дре'внiя w=бнаже'нна лю'тjь.

И= сjьда'ленъ мч~нка, гла'съ а~: И= прп\дбныя, гла'съ _е~. Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства. По s~-й пjь'сни, конда'къ предпра'зднства, и= i='косъ. По f~-й пjь'сни, свjьти'ленъ предпра'зднства. Сла'ва, и= ны'нjь, другi'й. На хвали'техъ стiхи^ры на д~, гла'съ s~. Подо'бенъ, А='гг~льскiя: Сла'ва, гла'съ и= подо'бенъ то'йже: Съ тре'петомъ служа` i=wа'ннъ: И= ны'нjь, Воспое'мъ лю'дiе рожде'нному w\т дв~ы: На стiхо'внjь стiхи^ры, гла'съ в~. Подо'бенъ, До'ме _е=vфра'fовъ: Сла'ва, и= ны'нjь, гла'съ и~: I=wа'нне кр\сти'телю: и= посе'мъ, Бл~го _е='сть: По трист~о'мъ, тропа'рь предпра'зднства. _е=ктенiа`, и= w\тпу'стъ. и= w\тхо'димъ въ к_е'ллiи своя^ съ молча'нiемъ.

[[комм.] ] Послjь'дованiе часw'въ, пjьва'емыхъ въ на'вечерiи просвjьще'нiя.

Въ нача'лjь в~-гw часа` зна'менуетъ въ кампа'нъ, и= собра'вшеся во хра'мъ, w=блачи'тся i=ере'й въ фелw'нь, дiа'конъ же въ стiха'рь: и= поставля'етъ параекклисiа'рхъ а=нало'гiй о_у=кра'шенъ, пря'мw ца'рскихъ вра'тъ и= вжига'етъ свjьщу` на свjь'щницjь. I=ере'й же и=схо'дитъ со _е=v\глiемъ во хра'мъ, и=ли` въ трапе'зу, ца'рскими враты`, предходя'щу _е=му` дiа'кону съ кади'ломъ. И= полага'етъ i=ере'й ст~о'е _е=v\глiе на а=нало'гjь. И= ста'въ пред\ъ а=нало'гомъ, твори'тъ нача'ло по _о=бы'чаю. И= по нача'лjь чте'цъ: Сла'ва тебjь`, бж~е на'шъ, сла'ва тебjь`. и= Цр~ю` нб\сный: и= прw'чая. И= по возгла'сjь, кади'тъ i=ере'й ст~о'е _е=v\глiе на а=нало'гjь _о='крестъ, и= прw'чiя i=кw'ны, и= хра'мъ ве'сь, и= настоя'теля, и= бра'тiю. чте'цъ же чте'тъ _псало'мъ _е~: Глаго'лы моя^ внуши` гд\си: и= к~в, Гд\сь пасе'тъ мя`: и= к~s. Гд\сь просвjьще'нiе: Сла'ва, и= ны'нjь, а=ллилу'iа, три'жды. Гд\си поми'луй, три'жды. Сла'ва, тропа'рь предпра'зднства: Возвраща'шеся и=ногда` i=_орда'нъ рjька`: И= ны'нjь: Что' тя нарече'мъ: Та'же тропари` сiя^ пое'мъ по два'жды, гла'съ и~: Дне'сь во'дъ w=сщ~а'ется _е=стество`: И= в~-й ли'къ то'йже тропа'рь без\ъ припjь'ва. И= па'ки а~-й ли'къ припjь'въ: Сегw` ра'ди помяну'хъ тя` w\т земли`: Та'же тропа'рь, JА='кw человjь'къ: И= в~-й ли'къ в~-й припjь'въ: Ви'дjьша тя` во'ды бж~е: и= пое'тъ то'йже тропа'рь. И= па'ки а~-й ли'къ: Сла'ва, Ко гла'су вопiю'щагw: И= ны'нjь, то'йже. Та'же прокi'менъ, гла'съ д~: И= возгремjь` съ нб~се` гд\сь: Стi'хъ: Возлюблю' тя гд\си, крjь'посте моя`: Пр\оро'чества и=са'iина: Та'кw глаго'летъ гд\сь: Та'же, дjья^нiя ст~ы'хъ а=п\слъ, зача'ло л~г: Во дни^ _о='ны, jа='коже скончава'ше i=wа'ннъ тече'нiе: _Е=v\глiе матfе'а, зача'ло _е~: Прiи'де i=wа'ннъ кр\сти'тель: Та'же, Стwпы` моя^: И= трист~о'е. По _О='ч~е на'шъ, конда'къ: Во струя'хъ дне'сь: Гд\си поми'луй, м~. И= мл~тва: И='же на вся'кое вре'мя: По Ч\стнjь'йшую херувi^мъ: I=ере'й: Бж~е о_у=ще'дри ны`: Та'же, мл~тва: Хр\сте` свjь'те: Си'це пое'мъ г~-й ча'съ, и= s~-й, и= f~-й: въ ни'хже дiа'конъ кади'тъ _е=v\глiе, и= настоя'теля и= ли'ки. На f~-мъ же часjь` кади'тъ всю` це'рковь, jа='кw на а~-мъ часjь`. Та'же мл~тва: Вл\дко гд\си i=и~се хр\сте`: И= Бл~гослови` душе` моя` гд\са: Сла'ва, Хвали` душе` моя` гд\са: И= ны'нjь: _Е=диноро'дный сн~е: И= во цр\ствiи твое'мъ: Сла'ва, и= ны'нjь: Помяни` на'съ гд\си: W=сла'би, w=ста'ви: По _О='ч~е на'шъ, конда'къ: Во струя'хъ дне'сь: Гд\си поми'луй м~. И= мл~тва: Всест~а'я тр\оце: Та'же, Досто'йно _е='сть: И= w\тпу'стъ. И= быва'етъ росхо'дъ до часа` вече'рнягw. Вече'рня же быва'етъ съ лiтургi'ею васi'лiа вели'кагw во свое` вре'мя. И= про'чее всегw` чи'на о_у=ка'за, зри` деке'мврiа въ к~д-й де'нь.

[зри`] Вjь'домо же бу'ди: А='ще случи'тся на'вечерiе бг~оявле'нiя, въ суббw'ту, и=ли` недjь'лю, по'стъ не быва'етъ и= тропари` ца'рскихъ часw'въ со чте'нiями въ суббw'ту и= недjь'лю не пою'тся: но пое'мъ часы` ца^рскiя пре'жде въ пято'къ по _о=бы'чаю, jа='коже о_у=ка'зано на ряду`. Глаго'лемъ же сv"мво'лъ вjь'ры, и= _псало'мъ л~г: Бл~гословлю` гд\са: И= w\тпу'стъ. И= въ то'й де'нь jа=ди'мъ сы'ръ и= jа='ица. А='ще бу'детъ на'вечерiе въ суббw'ту: Прокi'менъ, А=ллилу'iа, и= прича'стенъ дне`. А=по'столъ же и= _е=v\глiе пре'жде суббw'тjь пред\ъ бг~оявле'нiемъ, и= пото'мъ ря'дъ. По И=зря'днw, пое'мъ Досто'йно: А='ще ли въ недjь'лю на'вечерiе бг~оявле'нiя: Прокi'менъ, а=по'столъ, А=ллилу'iа, _е=v\глiе и= прича'стенъ, пре'жде недjь'ли пред\ъ бг~оявле'нiемъ, и= пото'мъ ря'дъ. По И=зря'днw же, пое'мъ, Досто'йно: По w\тпуще'нiи же лiтургi'и jа=ди'мъ о_у=кру'хи, и= пiе'мъ по _е=ди'ной ча'ши вiна`. Соверше'ннw же jа=ди'мъ по w\тпу'стjь вече'рни, со _е=ле'емъ. Сы'ра же и= jа=и'цъ и= ры'бъ ника'коже дерзне'мъ косну'тися. А='ще ли въ пято'къ пре'жде на'вечерiя бг~оявле'нiя, когда` пою'тся часы` ца^рскiя, зри` о_у=ка'зъ, деке'мврiа въ к~д-й де'нь.

Перейти на этот же день в Календарь

Подробнее о формате текста HIP, в котором представлен Месяцеслов
Не отображается церковно-славянский шрифт?Выбор  

«««  Январь 2019  »»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Назначить дату:


Наши партнеры:
Древний вестготский (испано-мосарабский) календарь
www.Toletanus.ru

Контекстные теги: Православный календарь 2020, церковный календарь, православные праздники, церковные праздники, двунадесятые праздники 2020, посты, месяцеслов, богослужение, богослужебные указания 2020, тропари, кондаки

Реклама:

Спонсоры:

Яндекс.Метрика

Православный Месяцеслов Online, вер. 3.99g. Wap.
Разработка и Copyright © 1998-2002, 2003-2018, E.C. Labs.,
Православное Литургическое Содружество

При использовании материалов Месяцеслова ссылка на сайт обязательна.

Спонсоры: