Главная День Год Составить Пасхалия Месяцеслов Поиск Настройки Справка In english
Православный календарь -» Месяцеслов Типикона

Сегодня Завтра Предыдущий день Следующий день

Четверг, 20 Августа 2020 года (7 Августа 2020 по ст.ст.)
Седмица 11-я по Пятидесятнице, Глас первый

з~. Ст~а'гw прп\дбномч~нка дометi'а.

На Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры пра'здника г~, гла'съ д~. Подо'бенъ: Зва'нный свы'ше: И= ст~а'гw г~, гла'съ s~. Подо'бенъ: Всю` w\тложи'вше: Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника, гла'съ s~: Проwбразу'я воскр\снiе твое`: Вхо'дъ. Прокi'менъ, гла'съ з~: Бг~ъ на'шъ на нб~си` и= на земли`: со стiхи` _е=гw`, пи'санъ i=аннуа'рiа въ s~-й де'нь ве'чера.

[зри`] [[комм.]] А='ще случи'тся пра'здникъ се'й въ суббw'ту:

Въ пято'къ ве'чера, пое'мъ прокi'менъ вели'кiй, со стiхи` _е=гw`. Въ суббw'ту же ве'чера, въ пра'здникъ, пое'мъ прокi'менъ: Гд\сь воцр~и'ся:

[зри`] [[комм.]] А='ще случи'тся пра'здникъ се'й въ недjь'лю:

Пое'мъ въ суббw'ту ве'чера прокi'менъ: Гд\сь воцр~и'ся: со стiхи` _е=гw`. Въ недjь'лю же ве'чера, пое'мъ прокi'менъ вели'кiй, со стiхи` _е=гw`. Та'же, _е=ктенiа`: Рце'мъ вси`: И= Сподо'би гд\си: На стiхо'внjь стiхи^ры пра'здника, гла'съ s~. Подо'бенъ: Тридне'венъ: Припjь'вы же глаго'лемъ, а~-й: Твоя^ су'ть нб~са`, и= твоя` _е='сть земля`. в~-й: Fавw'ръ и= _е=рмw'нъ w= и='мени твое'мъ возра'дуетася. [и= до w\тда'нiя, ве'черъ и= о_у='трw.] Сла'ва, и= ны'нjь, гла'съ _е~: Прiиди'те взы'демъ:

Тропа'рь, гла'съ д~:

По'стнически предподвиза'вся на горjь`, о_у='мная врагw'въ w=полч_е'нiя все_ору'жiемъ кр\ста` погуби'лъ _е=си` всебл~же'нне. па'ки же ко страда'льчеству му'жески w=бле'клся _е=си`: и= _о=бои'хъ ра'ди вjьнча'лся _е=си` w\т бг~а, прп\дбномч~нче дометi'е приснопа'мятне.

Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. На повече'рiи конда'къ пра'здника, и= до w\тда'нiя. На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь пра'здника два'жды: и= ст~а'гw. и= _о=бы^чныя каfi^смы, и= сjьда'льны пра'здника. Канw'нъ пра'здника, со i=рмосо'мъ на и~, д~-гw гла'са, и= ст~а'гw на д~, гла'съ s~. По г~-й пjь'сни,

Конда'къ мч~нка, гла'съ s~:

JА='кw преwби'дjьвъ тлjь^нная, и= до'лу влеку^щая мудрова^нiя, прп\дбномч~нче дометi'е, вели'къ наста'вникъ мона'хwмъ показа'лся _е=си`, не о_у=страши'вся jа='рости царя`, не хотя'ща чти'ти хр\ста` и='стиннаго бг~а. сегw` ра'ди и= сконча'лся _е=си`, воспjьва'я пjь'снь: бг~ъ _е='сть со мно'ю, и= никто'же на мя`.

И= сjьда'ленъ, гла'съ и~. Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. По s~-й пjь'сни, конда'къ и= i='косъ пра'здника. По f~-й пjь'сни, свjьти'ленъ пра'здника, два'жды. На стiхо'внjь стiхи^ры пра'здника, гла'съ s~. Подо'бенъ: А='гг~льскiя: съ преждепи'санными припjь'вы. Сла'ва, и= ны'нjь, гла'съ _е~: Зако'на и= пр\оро'кwвъ тя` хр\сте`: На лiтургi'и, бл~ж_е'нна пра'здника, пjь'снь а~-я _о=бои'хъ канw'нwвъ, со i=рмосо'мъ на s~. Прокi'менъ пра'здника, и= ст~а'гw, гла'съ з~: Ч\стна` пред\ъ гд\семъ сме'рть прп\дбныхъ _е=гw`. Стi'хъ: Что` возда'мъ гд\севи w= всjь'хъ: А=по'столъ ко _е=фесе'_емъ, зача'ло сл~г: Возмога'йте w= гд\сjь: А=ллилу'iа, гла'съ д~: Прв\дникъ jа='кw фi'нi_ксъ процвjьте'тъ: _Е=v\глiе i=wа'нна, зача'ло н~в: Си` заповjь'даю ва'мъ: Прича'стенъ пра'здника, и= ст~а'гw: Въ па'мять вjь'чную: [зри`] А='ще ли случи'тся попра'зднство преwбраже'нiя хр\сто'ва въ суббw'ту, и= въ пято'къ: На Гд\си воззва'хъ: Сла'ва, пра'здника: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ а~-й настоя'щагw гла'са.

[зри`] [[комм.]] А='ще случи'тся попра'зднство преwбраже'нiя хр\сто'ва въ недjь'лю:

Въ суббw'ту на ма'лjьй вече'рни, стiхи^ры воскр\сны, и= бц\ды, по _о=бы'чаю: На вели'цjьй вече'рни, по _о=бы'чной каfi'смjь, на Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры воскр\сны г~, и= а=нато'лiевъ а~: и= пра'здника г~ тогw` дне`: и= ст~а'гw мине'и г~. [зри`] [А='ще ли пое'тся ст~ы'й на s~, и=ли` _е=му'же и= полv"еле'й, пое'мъ стiхи^ры воскр\сны г~, и= пра'здника г~, и= ст~а'гw д~. Сла'ва, ст~а'гw.] А='ще же ни, Сла'ва, пра'здника: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ а~-й, гла'са. На лiтi'и стiхи^ры пра'здника, тогw` дне` рядовы^я стiхw'вныя. Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника, пи'санъ на о_у='трени на стiхо'внjь. А='ще ли и='мать ст~ы'й сла'вникъ: Сла'ва, ст~а'гw: И= ны'нjь, пра'здника. На стiхо'внjь стiхи^ры воскр\сны. Сла'ва, ст~а'гw, а='ще _е='сть: И= ны'нjь, пра'здника. А='ще ли ни`, Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. На бл~гослове'нiи хлjь'бwвъ, тропа'рь: Бц\де дв~о: два'жды, и= пра'здника _е=ди'ножды. На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь: тропа'рь воскр\снъ два'жды. Сла'ва, ст~а'гw, а='ще _е='сть, И= ны'нjь, пра'здника. А='ще ли ни`, Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. По каfi'смахъ сjьда'льны воскр\сны, съ бг~оро'дичны и='хъ. и= чте'нiе во _е=v\глiи толково'мъ, и= непоро'чны съ тропари`. v=пакои` гла'са. Степ_е'нна, и= прокi'менъ гла'са, и= Вся'кое дыха'нiе. _е=v\глiе воскр\сно, и= стiхи'ра воскр\сна. Канw'нъ воскр\снъ со i=рмосо'мъ на д~: и= бц\ды на в~, и= пра'здника на д~, и= ст~а'гw на д~. Катава'сiа: Ли'цы i=и~льтестiи: А='ще полv"еле'й, и=ли` славосло'вiе, пое'мъ канw'нъ воскр\снъ со i=рмосо'мъ на д~, и= пра'здника на д~, и= ст~а'гw, на s~. По г~-й пjь'сни, конда'къ пра'здника, и= ст~а'гw, а='ще и='мать, и= i='косъ, и= сjьда'ленъ ст~а'гw. Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника: и= чте'нiе. По s~-й пjь'сни, конда'къ воскр\снъ, и= i='косъ, и= про'логъ. На f~ и= пjь'сни, пое'мъ Ч\стнjь'йшую: Свjьти'ленъ воскр\снъ. Сла'ва, ст~а'гw, а='ще и='мать: а='ще ли ни`, Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. На хвали'техъ стiхи^ры воскр\сны д~, и= ст~а'гw, а='ще и='мать подо'бны, г~: и= самогла'сенъ и='же на сла'ву пое'мъ съ припjь'вы _е=гw`. А='ще ли не и='мать ст~ы'й хвали'тныхъ, пое'мъ воскр\сны на д~: и= пра'здника на д~ тогw` дне` стiхw'вныя о_у='тр_еннiя, съ припjь'вы пра'здника. Сла'ва, стiхи'ра _е=v\гльская. И= ны'нjь: Пребл~гослове'нна _е=си`: Славосло'вiе вели'кое. По трист~о'мъ тропа'рь воскр\снъ то'чiю. _е=кт_енiи`, и= w\тпу'стъ, и= w=глаше'нiе, и= _о=бы'чное и=схожде'нiе въ притво'ръ, и= ча'съ а~. На а~-мъ часjь`, тропа'рь воскр\снъ. Сла'ва, пра'здника: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ часw'въ. По _О='ч~е на'шъ, конда'къ пра'здника. Та'кожде и= въ про'чыя часы` глаго'лемъ конда'къ пра'здника, и= воскр\снъ премjьня'юще. А='ще полv"еле'й, и= ст~а'гw. На лiтургi'и, бл~ж_е'нна гла'са на s~: и= пра'здника пjь'снь рядова'я на д~. А='ще ли и='мать ст~ы'й пjь'снь: и= бл~ж_е'нна воскр\сна на д~: и= пра'здника пjь'снь рядова'я на д~: и= ст~а'гw пjь'снь s~-я, на д~. По вхо'дjь тропа'рь воскр\снъ, и= пра'здника, та'же хра'ма и= ст~а'гw, а='ще и='мать. Сла'ва, конда'къ ст~а'гw. И= ны'нjь, пра'здника. А='ще ли не и='мать ст~ы'й тропаря` и= кондака`, Сла'ва, воскр\снъ. И= ны'нjь, пра'здника. Прокi'менъ воскр\снъ гла'са, и= пра'здника. А=по'столъ и= _е=v\глiе дне`. Прича'стенъ: Хвали'те гд\са съ нб~съ: и= пра'здника. А='ще и='мать ст~ы'й а=по'столъ и= _е=v\глiе: тогда` пое'мъ прокi'менъ воскр\снъ, гла'са, и= ст~а'гw. А=по'столъ и= _е=v\глiе дне`, и= ст~а'гw. Прича'стенъ: Хвали'те гд\са съ нб~съ: И= ст~а'гw.

Перейти на этот же день в Календарь

Подробнее о формате текста HIP, в котором представлен Месяцеслов
Не отображается церковно-славянский шрифт?Выбор  

«««  Август 2020  »»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Назначить дату:


Наши партнеры:
Древний вестготский (испано-мосарабский) календарь
www.Toletanus.ru

Контекстные теги: Православный календарь 2022, церковный календарь, православные праздники, церковные праздники, двунадесятые праздники 2022, посты, месяцеслов, богослужение, богослужебные указания 2022, тропари, кондаки

Реклама:

Спонсоры:

Яндекс.Метрика

Православный Месяцеслов Online, вер. 3.99g. Wap.
Разработка и Copyright © 1998-2002, 2003-2018, E.C. Labs.,
Православное Литургическое Содружество

При использовании материалов Месяцеслова ссылка на сайт обязательна.

Спонсоры: