Главная День Год Составить Пасхалия Месяцеслов Поиск Настройки Справка In english
Православный календарь -» Месяцеслов Типикона

Сегодня Завтра Предыдущий день Следующий день

Воскресенье, 22 Марта 2020 года (9 Марта 2020 по ст.ст.)
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная, Глас седьмый

f~. Ст~ы'хъ м~ мч~нкъ, въ севастi'йскомъ _е='зерjь му'чившихся.

Ве'черъ, на Гд\си воззва'хъ, предваря'етъ трiw'ди самогла'сенъ дне` два'жды: и= мч~нченъ, и= подо'бны г~. Посе'мъ стiхи^ры мч~нкwвъ самогла'сны на д~, гла'съ в~. Сла'ва, гла'съ то'йже: Терпя'ще настоя^щая: а~-ю стiхи'ру. И= ны'нjь, бг~оро'диченъ: Пре'йде сjь'нь: Вхо'дъ. чт_е'нiя дне`, и= ст~ы'хъ г~: Та'кw глаго'летъ гд\сь, вси` jа=зы'цы: И= про'чее возслjь'дованiе преждесщ~е'нныя. [зри`] А='ще же не соверша'ется преждесщ~е'нная, на Гд\си воззва'хъ, пое'мъ стiхи^ры на s~, трiw'ди подо'бны г~, и= мч~нкwвъ г~. Сла'ва, ст~ы'хъ: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ: и= по чте'нiи: Сподо'би гд\си: и= _е=ктенiа`: И=спо'лнимъ вече'рнюю: На стiхо'внjь, трiw'ди самогла'сенъ дне`, два'жды: и= мч~нченъ. Сла'ва, ст~ы'хъ, гла'съ s~: Въ пjьснопjь'нiяхъ восхва'лимъ: И= ны'нjь, Бц\де ты` _е=си` лоза`: По Ны'нjь w\тпуща'еши:

Тропа'рь, гла'съ а~:

Болjь'зньми ст~ы'хъ, и='миже w= тебjь` пострада'ша, о_у=моле'нъ бу'ди гд\си, и= вся^ на'шя болjь^зни и=сцjьли` чл~вjьколю'бче, мо'лимся.

Сла'ва, и= ны'нjь: Гаврiи'лу вjьща'вшу: _Е=ктенiа`, и= г~ покло'ны вели^кiя, и= w\тпу'стъ. На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ, и= _о=бы^чныя каfi^смы. По а~-й, и= по в~-й каfi'смjь, сjьда'льны трiw'ди. _Е=ктенi'й же не глаго'лемъ. По г~-й же каfi'смjь глаго'летъ i=ере'й _е=ктенiю` ма'лую. Та'же сjьда'ленъ, гла'съ д~. Сла'ва, и='нъ: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ: и= чте'нiе. По полv"еле'и сjьда'ленъ, гла'съ _е~, два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ. Степ_е'нна, а~-й а=нтiфw'нъ д~-гw гла'са. Прокi'менъ, гла'съ д~: Проидо'хомъ сквозjь` _о='гнь и= во'ду: Стi'хъ: Разже'глъ ны` _е=си`, jа='коже разжиза'ется сребро`. Вся'кое дыха'нiе: _Е=v\глiе луки`, зача'ло р~s. По н~-мъ _псалмjь` стiхи'ра, гла'съ в~: Пр\оро'чески о_у='бw вопiя'ше дв~дъ: Канw'на ст~ы'хъ два` со i=рмосо'мъ на и~, гла'съ в~. Катава'сiа, W\тве'рзу о_у=ста` моя^: А= и=дjь'же трипjь'снецъ, и= пое'мъ канw'ны ст~ы'хъ со i=рмосо'мъ на s~: и= трiw'ди по чи'ну и='хъ, на и~. Послjьди` i=рмо'съ трiw'ди. По г~-й пjь'сни, сjьда'ленъ, гла'съ и~, два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь: бг~оро'диченъ. По s~-й пjь'сни,

Конда'къ гла'съ s~. Подо'бенъ: _Е='же w= на'съ:

Все` во'инство мi'ра w=ста'вльше, на нб~сjь'хъ вл\дцjь прилjьпи'стеся, стр\стоте'рпцы гд\сни четы'редесять: сквозjь` _о='гнь бо и= во'ду проше'дше бл~же'ннiи, досто'йнw воспрiя'сте сла'ву съ небе'съ, и= вjьнц_е'въ мно'жество.

И= i='косъ. По f~-й пjь'сни, свjьти'ленъ мч~нкwвъ: Сла'ва, и='нъ: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ. На хвали'техъ стiхи^ры, гла'съ _е~. Подо'бенъ: Ра'дуйся: Сла'ва, гла'съ то'йже: Стр\стоте'рпцы хр\стw'вы: И= ны'нjь, Бл~жи'мъ тя` бц\де дв~о: На стiхо'внjь трiw'ди самогла'сенъ дне`, два'жды: и= мч~нченъ. Сла'ва, гла'съ в~: И='стины ча'шею: И= ны'нjь, Непроходи'мая две'рь: Та'же, Бл~го _е='сть: _е=ди'ножды. Трист~о'е. тропа'рь ст~ы'хъ. _Е=ктенiа` и= г~ покло'ны вели^кiя: ча'съ а~, съ каfi'смою, и= w\тпу'стъ. Во вре'мя же свое` быва'етъ, г~-й, s~-й, и= f~-й ча'съ по чи'ну и='хъ, съ каfi'смами: и= бл~же'нны поско'ру, и= про'чее. На ко'емждо часjь` по г~ покло'ны вели^кiя. Въ то'йже де'нь ве'чера, по _о=бы'чной каfi'смjь, на Гд\си воззва'хъ, ста'вимъ стiхw'въ _i~. и= пое'мъ трiw'ди самогла'сенъ дне` два'жды, и= мч~нченъ, и= подо'бны г~: и= ст~ы'хъ д~, гла'съ а~: Ли'къ четверодесятосiя'нный: два'жды: гла'съ в~: _Е='зеро jа='кw ра'й: Сла'ва, гла'съ то'йже: Пр\оро'чески о_у='бw вопiя'ше: И= ны'нjь бг~оро'диченъ: Все` о_у=пова'нiе: А='ще къ средjь` и=ли` пятку`, кр\стобг~оро'диченъ: вхо'дъ съ _е=v\глiемъ. Прокi'менъ дне`, и= чте'нiе трiw'ди. И= Да и=спра'вится мл~тва моя`: _Е=ктенiа` ма'лая. Посе'мъ прокi'менъ, гла'съ _е=си` Ты` гд\си сохрани'ши ны`, и= соблюде'ши ны` w\т ро'да сегw` и= во вjь'къ. Стi'хъ: Сп~си' мя гд\си, jа='кw w=скудjь` прп\дбный. А=по'столъ ко _е=вре'_емъ, зача'ло тл~а. А=ллилу'iа, гла'съ д~: Воскли'кните гд\севи вся` земля`, по'йте же и='мени _е=гw`. Стi'хъ: JА='кw и=скуси'лъ ны` _е=си` бж~е, разже'глъ ны` _е=си`, jа='коже разжиза'ется сребро`. _Е=v\глiе матfе'а, зача'ло н~. и= про'чее бж~е'ственная лiтургi'а преждесщ~е'нныхъ. Прича'стенъ, Ра'дуйтеся:

<М\р> [[комм.]] А='ще случи'тся м~ мч~нкъ въ суббw'ту а~-я недjь'ли постw'въ, и= в~-я, и= г~-я, и= д~-я.

Пое'тся слу'жба и='хъ непремjь'ннw, jа='коже пред\ъуказа'ся на w=брjь'тенiе ч\стны'я главы` пр\дте'чевы.

<М\р> [[комм.]] А='ще случи'тся м~ мч~нкъ въ недjь'лю а~-ю постw'въ, и=ли` в~-ю, и= г~-ю, и= д~-ю, и= _е~-ю.

И= пое'мъ слу'жбу и='хъ по пр\дте'чевjь главjь` неизмjь'ннw.

<М\р> [[комм.]] А='ще случи'тся м~ мч~нкъ въ понедjь'льникъ в~-я недjь'ли постw'въ, и=ли` г~-я, и=ли` д~- я, и=ли` _е~-я, и=ли` s~-я.

Пое'тся и=`мъ по то'йже главjь` пр\дте'чевjь.

<М\р> [[комм.]] А='ще ли ст~ы'хъ м~ мч~нкъ случи'тся въ сре'ду д~-ю постw'въ.

Пое'мъ слу'жбу и='хъ пре'жде во вто'рникъ тоя` седми'цы. То'чiю во вто'рникъ ве'чера, на Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры трiw'ди, самогла'сенъ дне` два'жды, и= кр\ста` д~, и= мч~нкwвъ д~. Сла'ва, мч~нкwвъ: И= ны'нjь, кр\ста`. Другi^я же стiхи^ры кр\ста` пое'мъ въ сре'ду на хвали'техъ. Та'же вхо'дъ: прокi'менъ и= чт_е'нiя дне`. и= да и=спра'вится мл~тва моя`.

А='ще же не бу'детъ преждесщ~е'нныя. И= во вто'рникъ ве'чера, на Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры кр\ста` на s~: Ст~ы'хъ же мч~нкwвъ м~, w\тдае'тся пра'здникъ на часjь'хъ, jа='коже о_у=каза'ся пр\дте'чи, въ понедjь'льникъ в~-я недjь'ли постw'въ.

<М\р> [[комм.]] А='ще ли случи'тся м~ мч~нкъ въ четверто'къ вели'кагw канw'на.

И= пое'тся слу'жба и='хъ вся` во вто'рникъ напре'дъ тоя'же недjь'ли.

<М\р> [[комм.]] А='ще ли случи'тся м~ мч~нкъ въ суббw'ту а=ка'fiста.

И= пое'мъ слу'жбу и='хъ въ недjь'лю _е~-ю постw'въ.

Перейти на этот же день в Календарь

Подробнее о формате текста HIP, в котором представлен Месяцеслов
Не отображается церковно-славянский шрифт?Выбор  

«««  Март 2020  »»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Назначить дату:


Наши партнеры:
Древний вестготский (испано-мосарабский) календарь
www.Toletanus.ru

Контекстные теги: Православный календарь 2024, церковный календарь, православные праздники, церковные праздники, двунадесятые праздники 2024, посты, месяцеслов, богослужение, богослужебные указания 2024, тропари, кондаки

Реклама:

Спонсоры:

Яндекс.Метрика

Православный Месяцеслов Online, вер. 3.99g.
Разработка и Copyright © 1998-2002, 2003-2018, E.C. Labs.,
Православное Литургическое Содружество

При использовании материалов Месяцеслова ссылка на сайт обязательна.

Спонсоры: