Главная День Год Составить Пасхалия Месяцеслов Поиск Настройки Справка In english
Православный календарь -» Месяцеслов Типикона

Сегодня Завтра Предыдущий день Следующий день

Суббота, 22 Сентября 2018 года (9 Сентября 2018 по ст.ст.)
Седмица 17-я по Пятидесятнице, Глас седьмый

f~. Ст~ы'хъ и= пра'ведныхъ бг~о_от_е'цъ i=wакi'ма и= а='нны: И= ст~а'гw мч~нка севирiа'на.

На Гд\си воззва'хъ, пое'мъ стiхи^ры пра'здника г~, гла'съ а~, подо'бенъ: Нб\сныхъ чинw'въ: I=wакi'мъ и= а='нна: и= ст~ы'хъ г~, гла'съ д~, подо'бенъ: Да'лъ _е=си` зна'менiе: Прiиди'те ны'нjь: Сла'ва, и= ны'нjь, гла'съ _е~, самогла'сенъ: _w бл~же'нная дво'ице: А='ще ли случи'тся въ пято'къ ве'чера: Сла'ва, пра'здника: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ пе'рвый настоя'щагw гла'са. На стiхо'внjь, стiхи^ры пра'здника: гла'съ в~, подо'бенъ: _Е=гда` w\т дре'ва: А='нна бг~ому'дренная: съ припjь'вы. Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника, гла'съ и~, самогла'сенъ: И='же и=з\ъ непло'дныхъ ложе'снъ.

Тропа'рь ст~ы'хъ, гла'съ в~:

Пра'ведныхъ твои'хъ гд\си па'мять пра'зднующе, тjь'ми мо'лимъ тя`, сп~си` ду'шы на'шя.

И=ли` се'й, гла'съ а~:

И=`же въ зако'ннjьй бл~года'ти пра'ведни бы'вше, мл\днца бг~ода'ннаго породи'ша на'мъ, i=wакi'мъ и= а='нна. тjь'мже дне'сь свjь'тлw торжеству'етъ, ве'селw пра'зднующи бж~е'ственная цр~ковь честну'ю ва'шу па'мять, сла'вящи бг~а, воздви'гшаго ро'гъ сп~се'нiя на'мъ въ дому` дв~довjь.

Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника: Рж\ство` твое`:

Слу'жба ст~а'гw севирiа'на пое'тся на повече'рiи. По досто'йнjь, и= по трист~о'мъ, конда'къ пра'здника: во все` попра'зднство, и= до w\тда'нiя. На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь пра'здника, два'жды: Сла'ва, бг~о_отц_е'въ: И= ны'нjь, пра'здника. По каfi'смахъ сjьда'льны пра'здника. Канw'нъ пра'здника в~-гw гла'са со i=рмосо'мъ на s~: и= ст~ы'хъ гла'съ то'йже, на s~. По г~-й пjь'сни, конда'къ и= i='косъ пра'здника. И= сjьда'ленъ ст~ы'хъ, гла'съ _е~: Сла'ва, и= ны'нjь, то'йже. По s~-й пjь'сни,

Конда'къ бг~о_отц_е'въ, гла'съ в~. Подо'бенъ: Вы'шнихъ и=щя`:

Ра'дуется ны'нjь а='нна, непло'дства разрjьши'вшися соу^зъ, и= пита'етъ преч\стую, созыва'ющи вся^ воспjь'ти, дарова'вшаго w\т чре'ва _е=я` человjь'кwмъ _е=ди'ну мт~рь и= неискусому'жную.

И= i='косъ: и= про'логъ. По f~-й пjь'сни, Свjьти'ленъ: подо'бенъ: Посjьти'лъ ны`: JА='же _е='vы кля'тву: Сла'ва, и= ны'нjь: JА='кw w\т со'лнца сл~нце: На стiхо'внjь стiхи^ры пра'здника, гла'съ s~. Подо'бенъ: Тридне'венъ: съ припjь'вы и='хъ. Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника, гла'съ в~: Дне'сь всенепоро'чная ч\стая: и= w\тпу'стъ. На лiтургi'и, бл~ж_е'нна пра'здника, пjь'снь а~-я в~-гw гла'са, на д~: и= ст~ы'хъ пjь'снь s~-я, на д~. По вхо'дjь тропа'рь пра'здника: и= хра'ма ст~а'гw: и= ст~ы'хъ: Сла'ва, конда'къ ст~ы'хъ: И= ны'нjь, пра'здника. А='ще хра'мъ хр\сто'въ, и= глаго'лемъ тропа'рь, пре'жде хра'ма хр\сто'ва: и= пра'здника бц\ды, и= хра'ма ст~а'гw: и= ст~ы'хъ. Та'же конда'къ хра'ма хр\сто'ва, и= ст~а'гw. Сла'ва, конда'къ ст~ы'хъ: И= ны'нjь, пра'здника. [Си'це но вхо'дjь тропари` и= кондаки` глаго'лемъ и= въ про'чыя дни^.] Прокi'менъ пра'здника и= до w\тда'нiя: пото'мъ ст~ы'хъ, гла'съ д~: Ди'венъ бг~ъ во ст~ы'хъ свои'хъ: Стi'хъ: Въ цр~квахъ бл~гослови'те бг~а гд\са: А=по'столъ къ гала'тwмъ, зача'ло с~_i, w\т полу`: Бра'тiе, а=враа'мъ два` сы^на и=мjь`: А=ллилу'iа, гла'съ а~: Сп~се'нiе прв\дныхъ w\т гд\са: _Е=v\глiе луки`, зача'ло л~s: Рече` гд\сь: никто'же о_у='бw свjьти'льника вже'гъ: Прича'стенъ пра'здника, и= до w\тда'нiя: и= ст~ы'хъ: Ра'дуйтеся:

Въ то'йже де'нь прп\дбнагw _о=тца` на'шегw i=w'сифа волоцка'гw чудотво'рца. Соверша'ется собо'ръ _е=гw` во _о=би'тели _е=гw`, и= и=дjь'же хра'мъ _е=гw`.

Тропа'рь, гла'съ _е~:

JА='кw по'стникwвъ о_у=добре'нiе, и= _о=тц_е'въ красоту`, мл\сти пода'теля, разсужде'нiя свjьти'льника, вси` вjь'рнiи соше'дшеся восхва'лимъ, кро'тости о_у=чи'теля, и= _е=ресе'й посрами'теля, прему'драго i=w'сифа: рwссi'йскую sвjьзду`, моля'щася гд\су, поми'ловатися душа'мъ на'шымъ.

Конда'къ, гла'съ и~. Подо'бенъ: Взбра'нной:

Житiя` треволн_е'нiя, и= мяте'жъ мiрскi'й, и= страстна'я взыгра^нiя въ ничто'же вмjьни'въ, пусты'нный граждани'нъ показа'лся _е=си`, мно'гихъ бы'въ наста'вникъ i=w'сифе прп\дбне, мона'хwвъ собра'тель, и= моле'бникъ вjь'ренъ, чистоты` рачи'тель, моли` хр\ста` бг~а сп~сти'ся душа'мъ на'шымъ.

Въ то'йже де'нь w=брjь'тенiе и= пренесе'нiе честны'хъ моще'й и='же во ст~ы'хъ _о=тца` на'шегw fеодо'сiа а=рхiепi'скопа черни'говскагw.

Тропа'рь, гла'съ д~:

Преудо'бренъ во а=рхiере'ехъ, ст~и'телю fеодо'сiе, бы'лъ _е=си` свjьти'ло своему` ста'ду, та'же преста'вился _е=си` въ вjь^чныя _о=би'т_ели. о_у=моли` о_у= пр\сто'ла цр~я` сла'вы, и=зба'витися на'мъ w\т находя'щихъ на ны` sw'лъ, и= сп~сти'ся душа'мъ на'шымъ, свя'те, мл~твами твои'ми.

Конда'къ, гла'съ то'йже:

Па'стырей нача'льнику хр\сту` труди'лся _е=си`, ст~и'телю fеодо'сiе, на па'жити духо'внjьй пита'я слов_е'сныя твоя^ _о='вцы, и= прiя'лъ _е=си` w\т хр\ста` сп~са цjьле'бный да'ръ, цjьли'ти w\т не'мощи душе'вныя и= тjьле'сныя, вся'каго съ вjь'рою приходя'щаго къ цjьл_е'бнымъ твои^мъ моще'мъ. моли`, свя'те, w= призыва'ющихъ и='мя твое`, w\т навjь'тwвъ вра'жiихъ сп~сти'ся душа'мъ на'шымъ.

Перейти на этот же день в Календарь

Подробнее о формате текста HIP, в котором представлен Месяцеслов
Не отображается церковно-славянский шрифт?Выбор  

«««  Сентябрь 2018  »»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Назначить дату:


Наши партнеры:
Древний вестготский (испано-мосарабский) календарь
www.Toletanus.ru

Контекстные теги: Православный календарь 2024, церковный календарь, православные праздники, церковные праздники, двунадесятые праздники 2024, посты, месяцеслов, богослужение, богослужебные указания 2024, тропари, кондаки

Реклама:

Спонсоры:

Яндекс.Метрика

Православный Месяцеслов Online, вер. 3.99g.
Разработка и Copyright © 1998-2002, 2003-2018, E.C. Labs.,
Православное Литургическое Содружество

При использовании материалов Месяцеслова ссылка на сайт обязательна.

Спонсоры: