Главная День Год Составить Пасхалия Месяцеслов Поиск Настройки Справка In english
Православный календарь -» Месяцеслов Типикона

Сегодня Завтра Предыдущий день Следующий день

Понедельник, 28 Сентября 2020 года (15 Сентября 2020 по ст.ст.)
Седмица 17-я по Пятидесятнице, Глас седьмый

_е~_i. Ст~а'гw великомч~нка нiки'ты.

Ве'черъ каfi'смы не глаго'лемъ, труда` ра'ди бдjь'ннагw. На Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры пра'здника, г~, гла'съ _е~: Подо'бенъ: Ра'дуйся живоно'сный кр\сте: И= ст~а'гw г~, гла'съ а~. Подо'бенъ, Нб\сныхъ чинw'въ: Сла'ва, ст~а'гw, гла'съ s~: Свjьти'льника мч~нкwвъ тя`: И= ны'нjь, пра'здника, гла'съ то'йже: Пр\оро'кwвъ гла'си: Вхо'дъ. Прокi'менъ, гла'съ з~: Бг~ъ на'шъ на нб~си` и= на земли`, вся^ _е=ли^ка восхотjь` сотвори`. Стi'хъ а~: Во и=схо'дjь i=и~левjь w\т _е=гv'пта, до'му i=а'кwвля: Стi'хъ в~: Мо'ре ви'дjь и= побjьже`, i=_орда'нъ возврати'ся вспя'ть. Стi'хъ г~: Что' ти _е='сть мо'ре, jа='кw побjь'гло _е=си`, и= тебjь` i=_орда'не, jа='кw возврати'лся _е=си` вспя'ть; Посе'мъ _е=ктенiа`: Рце'мъ вси`: и= Сподо'би гд\си: И= И=спо'лнимъ вече'рнюю мл~тву на'шу: [Си'це подоба'етъ пjь'ти во вся^ гд\сскiя пра'здники, въ ни'хже быва'етъ вхо'дъ, и= вели'кiй прокi'менъ.] Та'же на стiхо'внjь, стiхи^ры пра'здника, гла'съ s~. Подо'бенъ: Всю` w\тложи'вше: Кр\стъ воздвиза'емь: съ припjь'вы и='хъ. Сла'ва, ст~а'гw, гла'съ и~: Побjь'ды тезоимени'тъ: И= ны'нjь, кр\ста`, гла'съ то'йже: Гла'съ пр\оро'ка твоегw` мwv"се'а, бж~е:

Тропа'рь ст~а'гw, гла'съ д~:

Мч~нкъ тво'й гд\си, нiки'та, во страда'нiи свое'мъ вjьне'цъ прiя'тъ нетлjь'нный w\т тебе` бг~а на'шегw: и=мjь'яй бо крjь'пость твою`, мучи'телей низложи`, сокруши` и= де'монwвъ немощны'я де'рзwсти: тогw` мл~твами сп~си` ду'шы на'шя.

И=ли` се'й, гла'съ то'йже:

Кр\стъ хр\сто'въ, jа='кw нjь'кое _о=ру'жiе, о_у=се'рднw воспрiи'мъ, и= къ боре'нiю врагw'въ прите'клъ _е=си`, и= за хр\ста` пострада'въ, послjьди` _о=гне'мъ сщ~е'нную твою` ду'шу гд\су пре'далъ _е=си`: w\т_ону'дуже и= дарw'въ и=сцjьл_е'нiя w\т негw` сподо'бился _е=си` прiя'ти, великомч~нче нiки'то, моли` хр\ста` бг~а сп~сти'ся душа'мъ на'шымъ.

Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника.

На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь пра'здника, два'жды. Сла'ва, ст~а'гw: И= ны'нjь, пра'здника. И= _о=бы^чныя каfi^смы. И= сjьда'льны пра'здника. И= чте'нiе. Канw'нъ пра'здника со i=рмосо'мъ на s~: И= ст~а'гw на s~, гла'съ д~. По г~-й пjь'сни конда'къ и= i='косъ пра'здника: и= сjьда'ленъ ст~а'гw, два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. По s~-й пjь'сни,

Конда'къ ст~а'гw, гла'съ в~. Подо'бенъ: Вы'шнихъ и=щя`:

Пре'лести посjь'къ держа'ву стоя'нiемъ твои'мъ, и= побjь'ды прiи'мъ вjьне'цъ во страда'льчествjьхъ твои'хъ, со а='гг~лы сла'вне ра'дуешися, нiки'то тезоимени'те, съ ни'ми хр\ста` бг~а моля` непреста'ннw w= всjь'хъ на'съ.

И= i='косъ. По f~-й пjь'сни, свjьти'ленъ ст~а'гw два'жды. [зри`] [Си'це глаго'лемъ всjь^мъ шестери^чнымъ ст~ы^мъ въ попра'зднствjь.] Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. На стiхо'внjь стiхи^ры пра'здника, гла'съ в~. Подо'бенъ: До'ме _е=vфра'fовъ: съ преждепи'санными припjь'вы. Сла'ва, гла'съ s~: Дне'сь вселе'нная: И= ны'нjь, гла'съ то'йже: Дне'сь са'дъ: По трист~о'мъ, тропа'рь ст~а'гw. Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. _Е=кт_енiи`, и= ча'съ а~-й. На часjь'хъ глаго'лемъ тропа'рь пра'здника. Сла'ва, ст~а'гw, По _О='ч~е на'шъ, конда'къ пра'здника, на всjь'хъ часjь'хъ глаго'лемъ. И= w\тпу'стъ. На лiтургi'и, Бл~ж_е'нна пра'здника, пjь'снь а~, на д~: и= ст~а'гw пjь'снь s~, на д~. По вхо'дjь, Сп~си' ны сн~е бж~iй, пло'тiю распны'йся, пою'щыя ти`: а=ллилу'iа. [Си'це пое'мъ и= до w\тда'нiя.] Тропа'рь пра'здника. Та'же хра'ма бц\ды, и=ли` ст~а'гw и=ли` ст~ы'я. Та'же конда'къ пра'здника, и= хра'ма. Сла'ва, конда'къ ст~а'гw: И= ны'нjь, бц\ды хра'ма. А= и=дjь'же нjь'сть хра'ма бц\ды, И= ны'нjь, пра'здника. [зри`] Во хра'мjь же хр\сто'вjь, въ попра'зднствахъ вл\дчнихъ пра'здникwвъ, и= до w\тда'нiя, тропа'рь и= конда'къ хра'ма, не глаго'лется. А='ще ли нjь'сть ст~о'му кондака`: Сла'ва, хра'ма ст~а'гw, И= ны'нjь, пра'здника. [зри`] [По сему' же о_у=ка'зу глаго'лемъ тропари` и= кондаки`, во вся^ дни^ въ попра'зднствахъ и= до w\тда'нiя.] Прокi'менъ пра'здника: И= ст~а'гw, гла'съ з~: Возвесели'тся прв\дникъ w= гд\сjь: Стi'хъ: О_у=слы'ши, бж~е, гла'съ мо'й: А=по'столъ къ тiмоfе'ю, зача'ло сч~в: Ча'до тiмоfе'е, возмога'й w= бл~года'ти: А=ллилу'iа, гла'съ д~: Прв\дникъ jа='кw фi'нi_ксъ процвjьте'тъ: _Е=v\глiе w\т матfе'а, зача'ло л~s: Се` а='зъ посыла'ю ва'съ: Прича'стенъ пра'здника и= до w\тда'нiя. И= ст~а'гw, Въ па'мять вjь'чную: Си'це пое'мъ во вся^ вл\дчни попра^зднства.

[зри`] Суббw'та по воздви'женiи: А=по'столъ къ корi'нfянwмъ, зача'ло рк~_е w\т полу`: Ви'дите зва'нiе ва'ше: _Е=v\глiе w\т i=wа'нна, зача'ло л~: а='зъ и=ду`, и= взы'щете мене`:

[зри`] Недjь'ля по воздви'женiи: Прокi'менъ пра'здника. А=по'столъ къ гала'тwмъ, зача'ло с~г: О_у=вjь'дjьвше, jа='кw не w=правди'тся человjь'къ: _Е=v\глiе w\т ма'рка, зача'ло л~з: И='же хо'щетъ по мнjь` и=ти`, да w\тве'ржется себе`: Прича'стенъ дне`, и= пра'здника.

[зри`] Подоба'етъ вjь'дати, а='ще случи'тся воздви'женiе ч\стна'гw кр\ста` въ суббw'ту: Недjь'ля по воздви'женiи, чте'тся а=по'столъ, и= _е=v\глiе, на о_у='трiи пра'здника въ недjь'лю. Въ прiиду'щую же суббw'ту, во w\тда'нiи пра'здника: На лiтургi'и, Прокi'менъ, А=ллилу'iа, и= прича'стенъ пра'здника. А=по'столъ и= _е=v\глiе пре'жде суббw'ты по воздви'женiи, и= ря'дъ.

<М\р> Подоба'етъ вjь'дати, а='ще случи'тся попра'зднство воздви'женiя ч\стна'гw кр\ста` въ недjь'лю, а= ст~ы'й пое'тся на д~, и=ли` на s~: и=ли` _е=му'же и= полv"еле'й.

Въ суббw'ту на ма'лjьй вече'рни, стiхи^ры воскр\сны, и= бц\ды, по _о=бы'чаю. Тропа'рь воскр\снъ. Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ _е=гw`. На вели'цjьй вече'рни: по _о=бы'чнjьй каfi'смjь, На Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры воскр\сны г~, и= а=нато'лiевъ а~: и= пра'здника г~, тогw` дне`: и= ст~а'гw мине'и г~. [зри`] А='ще ли пое'тся ст~ы'й на s~, и=ли` _е=му'же и= полv"еле'й: И= пое'мъ стiхи^ры воскр\сны, г~: и= пра'здника г~: и= ст~а'гw д~, Сла'ва, ст~а'гw: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ пе'рвый, гла'са. На лiтi'и стiхи^ры пра'здника, тогw` дне` рядовы^я стiхw'вныя. Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника: пи'санъ на о_у='трени на стiхо'внjь. А='ще ли и='мать ст~ы'й Сла'ву, Сла'ва ст~а'гw, И= ны'нjь, пра'здника. На стiхо'внjь стiхи^ры воскр\сны. Сла'ва ст~а'гw, а='ще _е='сть. И= ны'нjь, пра'здника. А='ще ли ни`, Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. На бл~гослове'нiи хлjь'бwвъ, тропа'рь, Бц\де дв~о, два'жды. И= пра'здника _е=ди'ножды. На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь воскр\снъ два'жды. Сла'ва, ст~а'гw, а='ще _е='сть. И= ны'нjь, пра'здника. А='ще ли ни`, Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. По каfi'смахъ сjьда'льны воскр\сны, съ бг~оро'дичны и='хъ. И= чте'нiе во _е=v\глiи толково'мъ, недjь'ля по воздви'женiи. И= непоро'чны съ тропари` и='хъ. V=пакои` гла'са. И= чте'нiе во _е=v\глiи толково'мъ, недjь'ля ря'дъ. А='ще ли ст~ы'й и='мать полv"еле'й, по дву` каfi^сму, пое'мъ ст~а'гw полv"еле'й, и= по полv"еле'и тропари`: А='гг~льскiй собо'ръ: и= v=пакои` гла'са, и= сjьда'льны ст~а'гw вси`, и= чте'нiе. Степ_е'нна, и= прокi'менъ гла'са. И= Вся'кое дыха'нiе: _Е=v\глiе воскр\сно, и= стiхи'ра воскр\сна, и= про'чее воскр\сно. Канw'нъ воскр\снъ, со i=рмосо'мъ на д~: Бц\ды на два`: пра'здника на д~: и= ст~а'гw на д~. Катава'сiа пра'здника. А='ще и='мать ст~ы'й полv"еле'й, и=ли` славосло'вiе: И= пое'мъ канw'нъ воскр\снъ, со i=рмосо'мъ на д~: И= пра'здника на д~: И= ст~а'гw на s~. По г~-й пjь'сни, конда'къ и= i='косъ пра'здника: и= ст~а'гw, а='ще и='мать, и= сjьда'ленъ ст~а'гw. Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника: И= чте'нiе. По s~-й пjь'сни конда'къ и= i='косъ воскр\снъ. И= про'логъ. На f~-й пjь'сни пое'мъ ч\стнjь'йшую: Свjьти'ленъ воскр\снъ. Сла'ва, ст~а'гw, а='ще и='мать: а='ще ли ни`, Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. На хвали'техъ стiхи^ры воскр\сны, д~: И= ст~а'гw, а='ще и='мать, подо'бны, г~. И= самогла'сенъ и='же на Сла'ву, пое'мъ съ припjь'вы _е=гw`. А='ще ли не и='мать ст~ы'й хвали'тныхъ: И= пое'мъ стiхи^ры воскр\сны, д~, и= пра'здника д~, тогw` дне` стiхw'вныя о_у='тр_еннiя, съ припjь'вы пра'здника. Сла'ва, стiхи'ра _е=v\гльская. И= ны'нjь, Пребл~гослове'нна _е=си`: Славосло'вiе вели'кое. И= по трист~о'мъ, тропа'рь воскр\снъ то'чiю. _Е=кт_енiи`, и= w\тпу'стъ. И= w=глаше'нiе. И= _о=бы'чное и=схожде'нiе въ притво'ръ. Та'же ча'съ а~-й. На а~-мъ часjь` тропа'рь воскр\снъ. Сла'ва, пра'здника: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ часw'въ. По _О='ч~е на'шъ, конда'къ пра'здника. Та'кожде и= на про'чихъ часjь'хъ, конда'къ пра'здника и= воскр\снъ глаго'лемъ премjьня'юще: А='ще полv"еле'й, и= ст~а'гw. На лiтургi'и, бл~ж_е'нна гла'са на s~, и= пра'здника пjь'снь рядова'я на д~. А='ще ли и='мать ст~ы'й пjь'снь: И= бл~ж_е'нна воскр\сна на д~: И= пра'здника пjь'снь рядова'я на д~: И= ст~а'гw пjь'снь s~-я, на д~. По вхо'дjь тропа'рь воскр\снъ, и= пра'здника. Та'же хра'ма: и= ст~а'гw, а='ще и='мать. Сла'ва, конда'къ ст~а'гw: И= ны'нjь, пра'здника. А='ще ли не и='мать ст~ы'й тропаря` и= кондака`: И= глаго'лемъ конда'къ воскр\снъ: Сла'ва, хра'ма: И= ны'нjь, пра'здника. Прокi'менъ, а=по'столъ, А=ллилу'iа, и= _е=v\глiе недjь'ли по воздви'женiи: та'же ст~а'гw, а='ще и='мать: а='ще ли ни`, ря'дъ. А= прокi'менъ гла'са w=ставля'ется. Прича'стенъ: Хвали'те гд\са съ нб~съ: Другi'й ст~а'гw, а='ще и='мать, а='ще ли ни`, пра'здника.

Перейти на этот же день в Календарь

Подробнее о формате текста HIP, в котором представлен Месяцеслов
Не отображается церковно-славянский шрифт?Выбор  

«««  Сентябрь 2020  »»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Назначить дату:


Наши партнеры:
Древний вестготский (испано-мосарабский) календарь
www.Toletanus.ru

Контекстные теги: Православный календарь 2023, церковный календарь, православные праздники, церковные праздники, двунадесятые праздники 2023, посты, месяцеслов, богослужение, богослужебные указания 2023, тропари, кондаки

Реклама:

Спонсоры:

Яндекс.Метрика

Православный Месяцеслов Online, вер. 3.99g.
Разработка и Copyright © 1998-2002, 2003-2018, E.C. Labs.,
Православное Литургическое Содружество

При использовании материалов Месяцеслова ссылка на сайт обязательна.

Спонсоры: