Главная День Год Составить Пасхалия Месяцеслов Поиск Настройки Справка In english
Православный календарь -» Месяцеслов Типикона

Сегодня Завтра Предыдущий день Следующий день

Вторник, 6 Октября 2020 года (23 Сентября 2020 по ст.ст.)
Седмица 18-я по Пятидесятнице, Глас осьмый

к~г. Зача'тiе ч\стна'гw сла'внагw пр\оро'ка, пр\дте'чи и= кр\сти'теля гд\сня i=wа'нна.

Ве'черъ, _о=бы'чная каfi'сма. На Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры на s~, гла'съ д~: Подо'бенъ: Зва'нный свы'ше: Сщ~е'нствуя бж~е'ственный заха'рiе: Сла'ва, гла'съ s~: W\т непло'днагw дне'сь чре'ва: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ: Кто` тебе` не о_у=бл~жи'тъ: На стiхо'внjь стiхи^ры, гла'съ s~. Подо'бенъ: Всю` w\тложи'вше: И=ду'щу во ст~а^я ст~ы'хъ: съ припjь'вы. Сла'ва, гла'съ то'йже, самогла'сенъ: А='гг~лъ и=з\ъ непло'дныхъ ложе'снъ: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ: Никто'же притека'яй:

Тропа'рь, гла'съ д~:

Пе'рвjье неражда'ющая непло'ды возвесели'ся: се' бо зачала` _е=си` со'лнца свjьти'льника jа='вjь, просвjьща'ти и=му'ща всю` вселе'нную, слjьпото'ю неду'гующую. лику'й заха'рiе, вопiя` со дерзнове'нiемъ: пр\оро'къ вы'шнягw _е='сть, хотя'й роди'тися.

Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ: _Е='же w\т вjь'ка о_у=тае'ное: На повече'рiи, но трист~о'мъ конда'къ пр\дте'чи. На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь: _Е='же w\т вjь'ка: По а~-й каfi'смjь, сjьда'ленъ, гла'съ _е~. Подо'бенъ: Собезнача'льное: _Е=лiсаве'тъ непло'дствiя: два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ. По в~-й каfi'смjь, сjьда'ленъ, гла'съ д~. Подо'бенъ: Ско'рw предвари`: Го'рлица пустыннолю'бная: два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ. _О='ба канw'на _о=ктw'иха, без\ъ мч~нчнwвъ: И= ст~а'гw на s~, гла'съ s~. Катава'сiа, W\тве'рзу о_у=ста` моя^: По г~-й пjь'сни сjьда'ленъ, гла'съ д~, два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ. По s~-й пjь'сни,

Конда'къ, гла'съ а~. Подо'бенъ: Ли'къ а='гг~льскiй:

Весели'тся свjь'тлw заха'рiа вели'кiй, со всесла'вною _е=лiсаве'тою сопру'жницею, досто'йнw зачина'юще i=wа'нна пр\дте'чу: _е=го'же а=рха'гг~лъ бл~говjьсти` ра'дуяся, и= человjь'цы достодо'лжнw почти'мъ, jа='кw таи'нника бл~года'ти.

И= i='косъ: и= про'логъ. По f~-й пjь'сни, свjьти'ленъ пр\дте'чи, два'жды: Подо'бенъ, Со о_у=ч~нки`: Пр\дте'чево сла'вное зача'тiе: Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ. На хвали'техъ, стiхи^ры на д~: гла'съ а~. Подо'бенъ: Нб\сныхъ чинw'въ: Весели'тся тва'рь въ зача'тiи твое'мъ: Сла'ва, и= ны'нjь, гла'съ s~, самогла'сенъ: _Е=лiсаве'тъ зача'тъ: Славосло'вiе вели'кое. По трист~о'мъ тропа'рь ст~а'гw: Сла'ва, и= ны'нjь, _Е='же w\т вjь'ка: _Е=кт_енiи`. И= w\тпу'стъ, И= ча'съ а~-й. И= коне'чный w\тпу'стъ.

[зри`] [W= славосло'вiи же вели'комъ да не почуди'шися. Возмо'жно о_у='бw _е='сть, jа='коже о_у=ста'въ и=з\ъявля'етъ, и= _о=смогла'снику пjьва'ему, и= Гд\сви пои'мъ, глаго'лему, сотвори'ти и= вели'кое славосло'вiе.] На лiтургi'и, бл~ж_е'нна w\т канw'на пjь'снь г~-я, и= s~-я. Прокi'менъ, гла'съ з~: Возвесели'тся прв\дникъ: Стi'хъ: О_у=слы'ши, бж~е, гла'съ мо'й: А=по'столъ къ гала'тwмъ, зача'ло с~_i, w\т полу`: А=враа'мъ два` сы'на и=мjь`: А=ллилу'iа, гла'съ д~: Прв\дникъ jа='кw фi'нi_ксъ процвjьте'тъ: Стi'хъ: Насажде'ни въ дому` гд\сни: _Е=v\глiе луки`, зача'ло в~: Бы'сть во дни^ и='рwда царя` i=уде'йска: Коне'цъ: Поноше'нiе мое` въ человjь'цjьхъ. Прича'стенъ, Въ па'мять вjь'чную бу'детъ прв\дникъ:

к~д~. Ст~ы'я первомч~нцы и= равноап\сльныя fе'клы.

На Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры на s~, гла'съ и~. подо'бенъ: Гд\си, а='ще и= на суди'щи: Сла'ва, гла'съ s~: Стр\стоте'рпческими боре'нiи: На стiхо'внjь _о=ктw'иха: Сла'ва, ст~ы'я, гла'съ и~: Львw'въ стремле'нiе:

Тропа'рь, гла'съ д~:

Словес_е'мъ па'vлwвымъ научи'вшися, бг~оневjь'стная fе'кло, и= вjь'рою о_у=тверди'вшися w\т петра` бг~озва'нная, первомч~нца jа=ви'лася _е=си` и= первострада'льница въ жена'хъ: возшла` _е=си` на пла'мень jа='кw на мjь'сто бл~гоцвjьту'щее, sвjь'ри и= ю=нцы` о_у=страши'шася тебе`, воwружи'ся бо кр\сто'мъ: тjь'мъ моли`, всехва'льная, хр\ста` бг~а, сп~сти'ся душа'мъ на'шымъ.

На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь два'жды. И= _о=бы^чныя каfi^смы: и= сjьда'льны _о=ктw'иха: и= чте'нiе. _О='ба канw'на _о=ктw'иха, без\ъ мч~ничнwвъ: и= ст~ы'я на s~, гла'съ и~. По г~-й пjь'сни,

Конда'къ, гла'съ и~. Подо'бенъ: JА='кw нача'тки:

Дjь'вства доброто'ю просiя'ла _е=си`, и= мч~нчества вjьнце'мъ о_у=краси'лася _е=си`, а=п\сльству ввjьря'ешися, дjь'во, jа='кw пресла'вная: и= _о=гня` о_у='бw пла'мень въ ро'су преложи'ла _е=си`, ю=нца' же jа='рость мл~твою твое'ю о_у=кроти'ла _е=си`, jа='кw первострада'льная.

Та'же сjьда'ленъ ст~ы'я, два'жды: Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ. По s~-й пjь'сни,

Конда'къ, гла'съ в~. Подо'бенъ: Вы'шнихъ и=щя`:

О_у=язви'вши твое` се'рдце добродjь'во, любо'вiю хр\сто'вою, w=бру'чника вре'меннаго jа='кw небрего'ма преwби'дjьла _е=си`, и= на _о='гнь дерзну'ла _е=си`: sвjьре'й же о_у=ста` загради'ла _е=си`, и= спа'сшися w\т ни'хъ прилjьжа'ше па'vла и='щущи, fе'кло первострада'льная.

И= i='косъ. По f~-й пjь'сни, свjьти'ленъ _о=ктw'иха: Сла'ва, ст~ы'я. На хвали'техъ стiхи^ры самогла'сны, на д~: Сла'ва, гла'съ а~: Страда'льческiй по'двигъ: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ. На стiхо'внjь _о=ктw'иха. Сла'ва, гла'съ в~: Прiиди'те мч~нколю'бцы: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ, и=ли` кр\стобг~оро'диченъ. На лiтургi'и, бл~ж_е'нна _о=ктw'иха, на д~: И= ст~ы'я пjь'снь г~-я, на д~. Прокi'менъ гла'съ д~: Ди'венъ бг~ъ во ст~ы'хъ свои'хъ, бг~ъ i=и~левъ. Стi'хъ: Въ цр~квахъ бл~гослови'те бг~а: А=по'столъ къ тiмоfе'ю, зача'ло сч~s: Ча'до тiмоfе'е, послjь'довалъ _е=си` моему` о_у=че'нiю: А=ллилу'iа, гла'съ а~: Терпя` потерпjь'хъ гд\са: _Е=v\глiе матfе'а, зача'ло р~д: О_у=подо'бися цр\ствiе нб\сное десяти'мъ дjь'вамъ: Прича'стенъ: Ра'дуйтеся прв\днiи.

Перейти на этот же день в Календарь

Подробнее о формате текста HIP, в котором представлен Месяцеслов
Не отображается церковно-славянский шрифт?Выбор  

«««  Октябрь 2020  »»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Назначить дату:


Наши партнеры:
Древний вестготский (испано-мосарабский) календарь
www.Toletanus.ru

Контекстные теги: Православный календарь 2022, церковный календарь, православные праздники, церковные праздники, двунадесятые праздники 2022, посты, месяцеслов, богослужение, богослужебные указания 2022, тропари, кондаки

Реклама:

Спонсоры:

Яндекс.Метрика

Православный Месяцеслов Online, вер. 3.99g. Wap.
Разработка и Copyright © 1998-2002, 2003-2018, E.C. Labs.,
Православное Литургическое Содружество

При использовании материалов Месяцеслова ссылка на сайт обязательна.

Спонсоры: