Главная День Год Составить Пасхалия Месяцеслов Поиск Настройки Справка In english
Православный календарь -» Месяцеслов Типикона

Сегодня Завтра Предыдущий день Следующий день

Среда, 9 Октября 2019 года (26 Сентября 2019 по ст.ст.)
Седмица 17-я по Пятидесятнице, Глас седьмый

к~s. Преставле'нiе ст~а'гw а=п\сла и= _е=v\глi'ста i=wа'нна бг~осло'ва.

На ма'лjьй вече'рни, стiхи^ры на д~, гла'съ в~. Подо'бенъ: _Е=гда` w\т дре'ва: Сла'ва, гла'съ то'йже, самогла'сенъ: А=п\слwвъ ве'рхъ: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ. На стiхо'внjь стiхи^ры, гла'съ а~. Подо'бенъ: Всехва'льнiи мч~нцы: съ припjь'вы и='хъ: а~-й: Во всю` зе'млю и=зы'де вjьща'нiе и='хъ, и= въ концы` вселе'нныя глаго'лы и='хъ. в~- й, Нб~са` повjь'даютъ сла'ву бж~iю, творе'нiе же руку` _е=гw` возвjьща'етъ тве'рдь. Сла'ва, гла'съ в~: Бг~осло'ве дjь'вственниче: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ, гла'съ то'йже: Все` о_у=пова'нiе мое`:

Тропа'рь, гла'съ в~:

А=п\сле хр\сту` бг~у возлю'бленне, о_у=скори` и=зба'вити лю'ди без\ъw\твjь'тны, прiе'млетъ тя` припада'юща, и='же па'дша на пе'рси прiе'мый: _е=го'же моли`, бг~осло'ве, и= належа'щую мглу` jа=зы'кwвъ разгна'ти, прося` на'мъ ми'ра и= ве'лiя мл\сти.

Сла'ва, и= ны'нjь: Вся^ па'че смы'сла: _Е=ктенiа` ма'лая, и= w\тпу'стъ. На вели'цjьй вече'рни, по _о=бы'чномъ _псалмjь`, стiхосло'вимъ, Бл~же'нъ му'жъ, а~-й а=нтiфw'нъ. На Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры на и~, гла'съ а~, подо'бенъ: Нб\сныхъ чинw'въ: Зри'тель неизрече'нныхъ w\ткрове'нiй: Сла'ва, гла'съ в~: Сн~а гро'мова: И= ны'нjь: Пре'йде сjь'нь: Вхо'дъ. Прокi'менъ дне`. И= чт_е'нiя г~: а~-е, Собо'рнагw посла'нiя i=wа'ннова: Возлю'бленнiи, а='ще се'рдце на'ше: в~-е, Возлю'бленнiи, а='ще си'це: г~-е, Возлю'бленнiи, а='ще кто` рече'тъ, jа='кw люблю` бг~а: На лiтi'и, стiхи'ра хра'ма: Та'же а=п\сла, гла'съ а~: Рjь'ки бг~осло'вiя: Сла'ва, гла'съ д~: Возле'гъ на пе'рси: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ, гла'съ то'йже Со _о=ц~е'мъ и= дх~омъ: и= _о=бы^чныя мл~твы лiтi'и. На стiхо'внjь стiхи^ры, гла'съ д~, подо'бенъ: Зва'нный свы'ше: съ припjь'вы и='хъ. Сла'ва, гла'съ s~: А=п\сле хр\сто'въ: И= ны'нjь: Творе'цъ и= и=зба'витель: На бл~гослове'нiи хлjь'бwвъ тропа'рь, гла'съ в~: А=п\сле хр\сту` бг~у: два'жды, пи'санъ на ма'лjьй вече'рни. И= Бц\де дв~о, _е=ди'ножды. И= бу'ди и='мя гд\сне, съ пjь'нiемъ, три'жды. _Псало'мъ л~г: Бл~гословлю` гд\са: Коне'цъ: Не лиша'тся вся'кагw бл~га. и= чте'нiе. На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь а=п\сла, два'жды: Сла'ва, и= ны'нjь: Вся^ па'че смы'сла: и= _о=бы^чныя каfi^смы. И= сjьда'льны а=п\сла, съ бг~оро'дичны и='хъ: и= чт_е'нiя. По чте'нiи же даю'тся свjьщы` бра'тiи. Полv"еле'й, и= сjьда'ленъ, гла'съ и~: Возле'гъ на пе'рси: два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ: Нб\сную две'рь: и= чте'нiе: Степ_е'нна, а~-й а=нтiфw'нъ д~-гw гла'са. Прокi'менъ, гла'съ д~: Во всю` зе'млю: Стi'хъ: Нб~са` повjь'даютъ: Вся'кое дыха'нiе: _Е=v\глiе i=wа'нна, зача'ло _кс~з: JА=ви'ся i=и~съ о_у=ч~нкw'мъ свои^мъ, воста'въ w\т ме'ртвыхъ: По н~-мъ _псалмjь`, Сла'ва, Мл~твами а=п\сла, мл\стиве, w=чи'сти мно'ж_ества согрjьше'нiй на'шихъ: И= ны'нjь: Мл~твами бц\ды: Поми'луй мя` бж~е: Та'же, стiхи'ра, гла'съ в~: Бг~осло'ве дjь'вственниче: Канw'нъ бц\ды, со i=рмосо'мъ на s~, в~-гw гла'са: и= а=п\сла два` канw'на на и~: _е=ди'нъ, гла'съ в~: другi'й, гла'съ s~. Катава'сiа: W\тве'рзу о_у=ста` моя^: По г~-й пjь'сни, сjьда'ленъ а=п\сла, гла'съ и~, два'жды: Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ: и= чте'нiе. По s~-й пjь'сни,

Конда'къ, гла'съ в~:

Вели^чiя твоя^ дjь'вственниче кто` повjь'сть; то'чиши бо чудеса`, и= и=злива'еши и=сцjьл_е'нiя, и= мо'лишися w= душа'хъ на'шихъ, jа='кw бг~осло'въ и= дру'гъ хр\сто'въ.

И= i='косъ, и= про'логъ. На f~-й пjь'сни, па'ки вжига'ютъ свjьщы` бра'тiя. По f~-й пjь'сни, свjьти'ленъ а=п\сла: Сла'ва, и='нъ: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ. На хвали'техъ стiхи^ры на д~, гла'съ и~. Подо'бенъ: _W пресла'внагw чудесе`! Сла'ва, гла'съ то'йже, самогла'сенъ. Бл~говjь'стниче i=wа'нне. И= ны'нjь: Вл\дчце, прiими` мл~твы ра^бъ твои'хъ: Славосло'вiе вели'кое. По трист~о'мъ, тропа'рь а=п\сла. Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ: Вся^ па'че смы'сла: _Е=кт_енiи`, и= w\тпу'стъ. И= пое'мъ стiхи'ру самогла'сну ст~а'гw, ю='же хо'щетъ _е=кклисiа'рхъ. И= и=схо'дитъ i=ере'й съ кади'ломъ, пред\ъиду'щу _е=му` свjьти'льнику, кади'тъ на а=нало'гiи i=кw'ну ст~а'гw а=п\сла, и= w\тда'въ кади'ло стои'тъ w= десну'ю страну` а=нало'гiа: и= прихо'дитъ и=гу'менъ ко а=нало'гiю, и= твори'тъ два` покло'ны, и= цjьлу'етъ i=кw'ну ст~а'гw а=п\сла. И= по цjьлова'нiи _е=ди'нъ покло'нъ: и= взе'мъ струче'цъ на то` о_у=стро'енный, помазу'етъ себе` w\т канди'ла ст~ы'мъ _е=ле'емъ кр\стоwбра'знw, на челjь` свое'мъ: и= бра'тiя подо'бнjь цjьлу'етъ i=кw'ну ст~а'гw, и=гу'менъ же помазу'етъ ст~ы'мъ _е=ле'емъ i=ере'а, и= про'чую бра'тiю. По пома'занiи же ст~а'гw _е=ле'а, пое'мъ ча'съ пе'рвый. На а~-мъ часjь`, тропа'рь и= конда'къ а=п\сла, и= быва'етъ коне'чный w\тпу'стъ. [зри`] [Си'це пома'занiе быва'етъ всегда`, и= во вся^ пра'здники вели'кихъ ст~ы'хъ, въ ни'хже быва'ютъ бдjь^нiя.] На лiтургi'и, бл~ж_е'нна w\т канw'на в~-гw гла'са, пjь'снь г~- я, на д~: и= и~-гw гла'са, пjь'снь s~-я, на д~. По вхо'дjь, тропа'рь хра'ма хр\сто'ва, и= бц\ды, и= а=п\сла. Хра'мwвъ же ст~ы'хъ, тропари` и= кондаки` не глаго'лются. Посе'мъ конда'къ хра'ма хр\сто'ва. Та'же, Сла'ва, конда'къ а=п\сла: И= ны'нjь, хра'ма бц\ды. А='ще ли нjь'сть хра'ма бц\ды: И= ны'нjь, хра'ма хр\сто'ва. А='ще ли нjь'сть хра'ма хр\сто'ва и= бц\ды, глаго'лемъ тропари` си'це: Тропа'рь а=п\сла: Сла'ва, конда'къ _е=гw`: И= ны'нjь, Предста'тельство хр\стiа'нъ: Прокi'менъ, гла'съ и~: Во всю` зе'млю: Стi'хъ: Нб~са` повjь'даютъ сла'ву бж~iю: А=по'столъ, Собо'рнагw посла'нiя i=wа'ннова зача'ло _о~г w\т полу`: Возлю'бленнiи, бг~а никто'же ви'дjь: А=ллилу'iа, гла'съ а~: И=сповjь'дятъ нб~са` чудеса` твоя^, гд\си. Стi'хъ: Бг~ъ прославля'емь въ совjь'тjь ст~ы'хъ. _Е=v\глiе i=wа'нна, зача'ло _кс~а: Стоя'ху при кр\стjь` i=и~совjь: Прича'стенъ, Во всю` зе'млю.

Перейти на этот же день в Календарь

Подробнее о формате текста HIP, в котором представлен Месяцеслов
Не отображается церковно-славянский шрифт?Выбор  

«««  Октябрь 2019  »»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Назначить дату:


Наши партнеры:
Древний вестготский (испано-мосарабский) календарь
www.Toletanus.ru

Контекстные теги: Православный календарь 2023, церковный календарь, православные праздники, церковные праздники, двунадесятые праздники 2023, посты, месяцеслов, богослужение, богослужебные указания 2023, тропари, кондаки

Реклама:

Спонсоры:

Яндекс.Метрика

Православный Месяцеслов Online, вер. 3.99g.
Разработка и Copyright © 1998-2002, 2003-2018, E.C. Labs.,
Православное Литургическое Содружество

При использовании материалов Месяцеслова ссылка на сайт обязательна.

Спонсоры: